Skogrydding

Vi utfører ulike typer oppdrag innen skogrydding, som:

  • Vindfallshogst
  • Veirydding - Rydding av skog langs eksisterende veier for både utvidelse av vei og bedring av sikt, samt rydding av skog for bygging av nye veier. 
  • Jernbanerydding - Rydding av skog langs trikkeskinner og jernbane.
  • Flising av hogstavfall med manuell flishugger eller større flishuggere på traktor og lastbærer. 
  • Rydding langs beiteområder, åkerkanter, stier, i kulturlandskap og parker.
  • Tomterydding – Avskoging av næringsarealer, hus- og hyttetomter. 
  • Sprøyting - Sprøyting av skog med plantevernmidler gjøres for bekjempelse av uønsket vegetasjon, sopp og skadedyr på stående skog. Vi har ansatte med den godkjenningen som trengs for å gjennomføre sprøyting av skog med plantevernmidler.
  • Skogkulturtiltak - Skogkultur er nødvendige foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak, tiltak for å fornye, reise eller pleie skog i vekst, som for eksempel planting etter hogst, tiltak for naturlig forynging, stammekvisting og pleie av etablert ungskog. Å investere i skogkultur bidrar til å sikre fremtidig produksjon og verdiskapning, og viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst.
Bestill en gratis befaring i dag!
Bestill befaring